Inbjudan till teckning av aktier

logo-1

AktieTorget har godkänt Transtema Group AB (publ) för notering. Inför noteringen gör Transtema en nyemission riktad till allmänheten

Teckningsperiod: 13 april – 30 april 2015

Transtema är en kvalitetsledande leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Bolaget verkar på en tillväxtmarknad och har bevisat sin affärsmodell genom god och stabil intjäningsförmåga under lång tid. Transtema har positionerat sig som en premiumleverantör och anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Sveriges regering har satt ett mål att minst nio av tio hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om 100 Mbps senast år 2020. För att uppnå bredbandsstrategin krävs omfattande utbyggnad av fiberinfrastrukturen, såväl accessfiber som transportfiber. Konsultfirman EY bedömer i en analys från 2014 att det krävs investeringar om cirka 50 miljarder kronor för att uppnå regeringens målsättning. För full tillgänglighet vilket kräver att hela det gamla telenätet ersätts återstår ytterligare 14-20 miljarder kronor i investeringsbehov.

En investering i Transtema ger aktier i:

  • Ett bolag med en ledning som historiskt visat på god tillväxt och lönsamhet
  • Ett bolag som verkar på en marknad med god underliggande tillväxt
  • Ett bolag med en väl definierad framtida tillväxtstrategi och beprövad affärsmodell

Se presentationsfilm med Magnus Johansson som är bolagets VD och grundare:
https://youtu.be/l6Z6Rb_y7gY

Hämta anslutningsmemorandum och teckningssedel:
http://www.irsolutions.se/transtema/?s=228245