internet.se

internet

BK of Sweden förvärvar 100 % av aktierna i Internet.se Svenska

Internet.se är en av pionjärerna på den svenska webbhotellmarknaden och har sedan 1994 försett svenska företag med hemsidor och e-post.

Inom BK-gruppen ingår bl.a Weblink IP Phone och PIN som förser samma målgrupp med telefonitjänster, datacenter och fiberlösningar.

Oskar Säfström har varit projektledare för transaktionen.

Effekta

effekta

General Venture Investment förvärvar 60 % av aktierna i Effekta Power Systems

Effekta grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Malmö. Företaget är specialiserat på nödbelysning, centrala nödljusaggregat och UPSer med ett heltäckande program inom infrastruktur och fastigheter. Bland genomförda projekt återfinns Citytunneln i Malmö, Hallandsåsen och Karolinska sjukhuset. Mikael Rosdahl som är VD och grundare kvarstår med 40 % av aktierna.

General Venture investerar i entreprenörsledda bolag och medverkar som katalysator för tillväxt i företag med internationell räckvidd. Sedan starten 1984 har General Venture investerat i fler än 100 företag.

Oskar Säfström har varit projektledare för transaktionen.

Transtema

Transtema Group

Transtema Group förvärvar Fibergruppen 

Fibergruppen beräknas omsätta cirka 50 miljoner kroner 2015 med en EBIT marginal om ca 10 procent. Bolaget har vuxit kraftigt med god lönsamhet sedan start 2012 och den lönsamma tillväxten förväntas fortsätta under de kommande åren.

”Fibergruppen är ett bolag som liknar Transtema, vi arbetar mot samma kundgrupp och vårt erbjudande är i mångt och mycket likadant. Fibergruppen har, precis som vi, uppfattat marknadens krav på kvalitet och långsiktighet. Fibergruppen har på kort tid utvecklats till en ledande spelare på sin marknad. Det skall bli ett nöje att arbeta med Jonas, Daniel och Niklas och deras team på Fibergruppen och bygga en starkare koncern tillsammans.

Transtema tar också med detta vårt första förvärv, ett steg till för att bli en nationell spelare inom vår bransch. Vi hoppas att våra gemensamma kunder kommer uppskatta att vi nu ännu bättre kan ta på oss geografiskt större uppdrag” kommenterar Magnus Johansson, VD och koncernchef i Transtema Group.

Oskar Säfström har varit projektledare för transaktionen.

Pharco

pharco

Pfharco har avyttrat produktportföljen

Försäljningen inkluderar bl.a de snabbväxande konsumentvarumärkena Flexipure, Zafranpure och Stresspurt som används inom egenvård. Förvärvet har skett genom ett SPV och finansierats av serieentreprenören Mario Debel i syndikat med investmentbolaget Alychlo.

Pharco bolagiserades 2003 och kommersialiserar OTC / OTX produkter inom örtmedicin och naturterapi som uteslutande säljs via apotek. I februari 2013 var Euromerger rådgivare till Pharco vid försäljningen av dess välkända och ledande kolesterolsänkande produkt Arterin till Omega Pharma. Sedan dess har Pharco fokuserat på bolagets nya produktportfölj. Transaktionen med möjliggör nu fortsatt utveckling och kompletterande investeringar i befintlig produktportfölj. Pharco är noterat på Euronext.

Dirk Marckx och Rodolphe Blondiau på Euromergers kontor i Bryssel har varit ansvariga för transaktionen.

Preferensaktier – en marknad värd 29 mdr

Sagax gick i bräschen och återintroducerade 2006 fenomenet preferensaktie på den svenska marknaden. Extremsituationen efter finanskrisen med låg ränta och kreditåtstramning etablerade på nytt efterfrågan för tillgångsslaget.

Av 27 listade preferensaktier har 12 tillkommit det senaste året. Marknadsvärdet för svenska listade preferensaktier ökar i snabb takt och uppgår i skrivande stund till 29 miljarder kronor.

För företag och entreprenörer innebär preferensaktier en möjlighet till kapitalexpansion med två signifikanta fördelar; (i) stamaktieägare behöver inte göra märkbart avkall på inflytande och (ii) stamaktieägare vidmakthåller rätten till vinsttillväxt.

Euromerger bevakar den svenska skuldmarknaden och ger varje kvartal ut en utgåva av Debt Update. I den här utgåvan fördjupar vi oss inom preferensaktier som en möjlig komponent av bolagets totala finansieringsstruktur.

Euromerger har en unik kompetens och lång erfarenhet från att strukturera låneaffärer och resa adekvat finansiering, både senior och junior lånefinansiering. Kontakta gärna oss för fördjupad information.

pdf Läs rapporten i sin helhet här

NorDan

nordan

NorDan förvärvar den baltiska fönstertillverkaren Venta Window

Euromerger har varit rådgivare till köparen.

Den norska fönstertillverkaren NorDan förvärvar Venta Window med tillverkning i Litauen.

NorDan grundades 1926 och har i dag växt till en koncern med 1 200 medarbetare och en omsättning om 1,6 miljarder norska kronor.

Venta Window flyttade ut sitt huvudkontor från Oslo till Litauen 2006. Bolaget erbjuder ett brett utbud av fönster, dörrar och garageportar, både i PVC och aluminium.

Elling Enger har varit projektledare för transaktionen.

Transtema

transtema_logo

Transtema Group AB (publ) listas på Aktietorget

Transtema har genomfört en nyemission riktad till allmänheten. I emissionen tecknade 776 nya aktieägare 2 200 000 aktier vilket medför att Transtemas aktiekapital efter emissionen kommer att uppgå till 15 200 000 kr fördelat på 15 200 000 aktier. Teckningsgraden i emissionen var 308 procent vilket motsvarar 25,7 miljoner kronor.

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB och Relink Networks AB (ägs till 51%).

Inbjudan till teckning av aktier

logo-1

AktieTorget har godkänt Transtema Group AB (publ) för notering. Inför noteringen gör Transtema en nyemission riktad till allmänheten

Teckningsperiod: 13 april – 30 april 2015

Transtema är en kvalitetsledande leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Bolaget verkar på en tillväxtmarknad och har bevisat sin affärsmodell genom god och stabil intjäningsförmåga under lång tid. Transtema har positionerat sig som en premiumleverantör och anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Sveriges regering har satt ett mål att minst nio av tio hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om 100 Mbps senast år 2020. För att uppnå bredbandsstrategin krävs omfattande utbyggnad av fiberinfrastrukturen, såväl accessfiber som transportfiber. Konsultfirman EY bedömer i en analys från 2014 att det krävs investeringar om cirka 50 miljarder kronor för att uppnå regeringens målsättning. För full tillgänglighet vilket kräver att hela det gamla telenätet ersätts återstår ytterligare 14-20 miljarder kronor i investeringsbehov.

En investering i Transtema ger aktier i:

  • Ett bolag med en ledning som historiskt visat på god tillväxt och lönsamhet
  • Ett bolag som verkar på en marknad med god underliggande tillväxt
  • Ett bolag med en väl definierad framtida tillväxtstrategi och beprövad affärsmodell

Se presentationsfilm med Magnus Johansson som är bolagets VD och grundare:
https://youtu.be/l6Z6Rb_y7gY

Hämta anslutningsmemorandum och teckningssedel:
http://www.irsolutions.se/transtema/?s=228245

Entreprenörsbaren med Founders Alliance

gala190

Euromerger bjuder in till Entreprenörsbaren 23 april

Magnus Johansson, grundare Transtema Group, som är aktuella med listning på AktieTorget kommer kort presentera företaget och berätta varför han valt marknadsnotering som del av sin övergripande ägarstrategi.

Transtema är en komplett leverantör och partner till nätägare och operatörer. Tjänsteutbudet omfattar planering, byggnation och drift av fiberinfrastruktur. Genom tekniskt ledarskap och en organisation i toppklass har Transtema blivit en premierad leverantör till de ledande operatörerna i Sverige. Bolaget omsätter c:a 50 mkr med 13 procent genomsnittlig tillväxt under de fem senaste åren.

Marknaden som Transtema verkar på växer snabbt. Operatörer och nätägare genomför omfattande investeringar genom att uppgradera och bygga ut infrastrukturen. Konsolidering sker där mindre lokala nätägare förvärvas av större nationella operatörer. För Transtemas del innebär det goda möjligheter till tillväxt, både med befintliga och nya kunder.

Förestående listning på AktieTorget är en del i bolagets affärsutveckling och görs i första hand för att säkerställa att bolagets framtida tillväxt kan finansieras på ett fördelaktigt sätt och för att ge möjlighet att genomföra förvärv via, till del eller fullt ut, med apportemissioner. Ovan i kombination med en ökad synlighet och högre igenkännande avser göra Transtema till en attraktiv köpare av andra entreprenörsledda bolag.

Plats Euromerger, Östra Hamngatan 46-48, 23 april kl 17:30, anmälan sker till info@euromerger.se, medlemskrav i Founders Alliance, begränsat antal platser.

Primär Fastighetsförvaltning

primar-logotype

Sequent förvärvar aktiemajoriteten i Primär Fastighetsförvaltning

Euromerger har varit rådgivare till säljaren vid avyttring av aktiemajoriteten i Primär Fastighetsförvaltning. Primär Fastighetsförvaltning omsätter cirka 400 miljoner kronor och sysselsätter fler än 300 medarbetare. Bengt Jildmalm som är bolagets grundare kvarstår som betydande ägare och delar ett långsiktigt engagemang och incitament att utveckla bolaget vidare tillsammans med ny huvudägare.

Sequent Invest är en aktiv, långsiktig och transparent investerare i etablerade, ägarledda företag i Norden.

Oskar Säfström har varit projektledare för transaktionen.

Sida 1 av 212