Inbjudan till teckning av aktier

logo-1

AktieTorget har godkänt Transtema Group AB (publ) för notering. Inför noteringen gör Transtema en nyemission riktad till allmänheten

Teckningsperiod: 13 april – 30 april 2015

Transtema är en kvalitetsledande leverantör av nätverksinfrastruktur till telekomindustrin. Bolaget verkar på en tillväxtmarknad och har bevisat sin affärsmodell genom god och stabil intjäningsförmåga under lång tid. Transtema har positionerat sig som en premiumleverantör och anlitas för projektering, byggnation, underhåll och övervakning av kommunikationsinfrastruktur för alla typer av tekniskt avancerade kommunikationsnät.

Sveriges regering har satt ett mål att minst nio av tio hushåll och företag skall ha tillgång till bredband om 100 Mbps senast år 2020. För att uppnå bredbandsstrategin krävs omfattande utbyggnad av fiberinfrastrukturen, såväl accessfiber som transportfiber. Konsultfirman EY bedömer i en analys från 2014 att det krävs investeringar om cirka 50 miljarder kronor för att uppnå regeringens målsättning. För full tillgänglighet vilket kräver att hela det gamla telenätet ersätts återstår ytterligare 14-20 miljarder kronor i investeringsbehov.

En investering i Transtema ger aktier i:

  • Ett bolag med en ledning som historiskt visat på god tillväxt och lönsamhet
  • Ett bolag som verkar på en marknad med god underliggande tillväxt
  • Ett bolag med en väl definierad framtida tillväxtstrategi och beprövad affärsmodell

Se presentationsfilm med Magnus Johansson som är bolagets VD och grundare:
https://youtu.be/l6Z6Rb_y7gY

Hämta anslutningsmemorandum och teckningssedel:
http://www.irsolutions.se/transtema/?s=228245

Entreprenörsbaren med Founders Alliance

gala190

Euromerger bjuder in till Entreprenörsbaren 23 april

Magnus Johansson, grundare Transtema Group, som är aktuella med listning på AktieTorget kommer kort presentera företaget och berätta varför han valt marknadsnotering som del av sin övergripande ägarstrategi.

Transtema är en komplett leverantör och partner till nätägare och operatörer. Tjänsteutbudet omfattar planering, byggnation och drift av fiberinfrastruktur. Genom tekniskt ledarskap och en organisation i toppklass har Transtema blivit en premierad leverantör till de ledande operatörerna i Sverige. Bolaget omsätter c:a 50 mkr med 13 procent genomsnittlig tillväxt under de fem senaste åren.

Marknaden som Transtema verkar på växer snabbt. Operatörer och nätägare genomför omfattande investeringar genom att uppgradera och bygga ut infrastrukturen. Konsolidering sker där mindre lokala nätägare förvärvas av större nationella operatörer. För Transtemas del innebär det goda möjligheter till tillväxt, både med befintliga och nya kunder.

Förestående listning på AktieTorget är en del i bolagets affärsutveckling och görs i första hand för att säkerställa att bolagets framtida tillväxt kan finansieras på ett fördelaktigt sätt och för att ge möjlighet att genomföra förvärv via, till del eller fullt ut, med apportemissioner. Ovan i kombination med en ökad synlighet och högre igenkännande avser göra Transtema till en attraktiv köpare av andra entreprenörsledda bolag.

Plats Euromerger, Östra Hamngatan 46-48, 23 april kl 17:30, anmälan sker till info@euromerger.se, medlemskrav i Founders Alliance, begränsat antal platser.